Административно управление

bookКакво се променя в режима на запазените поръчки в новия ЗОП

автор: Ивайло Стоянов, сп. “ЗОП+”, окт. 2016

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

       източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

източник: интернет

bookЕвропа 2020 – стратегия за растеж

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

източник: интернет

bookЗакон за обществените поръчки

източник: интернет

bookПравилник за прилагане на Закона за обществени поръчки

източник: интернет

bookПредизвикателства и възможни решения при предварителен контрол на процедури за възлагане на ОП…

автор: Ивайло Стоянов,  списание “ЗОП +”, окт. 2016

източник: интернет

bookАнализ на актуални въпроси относно използването на рамкови споразумения при ЗОП

автор: списание “ЗОП +”, януари 2016

източник: интернет

bookИзключени поръчки

източник: интернет, списание “ЗОП+”, април 2016

автор: Ивайло Стоянов

bookПревантивно за контрола

източник: интернет, списание “ЗОП+”, окт. 2016

автор: Ивайло Стоянов

bookЗакон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

източник: интернет

bookЗакон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

източник: Интернет

bookДоклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

източник: интернет

book Подобряване управление на публичните организации чрез европейския модел за качество CAF

източник: интернет; проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на
иновативни европейски практики в доброто управление“, Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

book Доклад за състоянието на администрацията 2016

източник: интернет; Министерски съвет на Р България

book Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в Държавната администрация

източник: интернет

book Механизъм за мобилност като елемент за развитие в кариерата

източник: интернет; Проект “Развитие на система за планиране и мобилност в държавната администрация”, реализиран с безвъзмездната помощ на ОП “Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС

book Процедура за мобилност в дъжавната администрация

източник: интернет

book Наредба за длъжностната характеристика на държавните служители

източник: интернет

book Наредба №2 от 17 дек. 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители

източник: интернет