Политика на социална закрила и социално включване и политика за интеграция на хората с увреждания

bookЗакон за обгрижване и рефериране на случаи на деца, жертви на трафик

източник: интернет

bookЗакон за равнопоставеност на жените и мъжете, 2016

източник: интернет

bookДиректива 2006/54/ЕО за прилагане на принципите на равните възможности…

източник: интернет

bookСтратегия за равнопоставеност на полевете 2014 – 2017

източник: интернет

bookЗаключение на Съвета относно Европейски пакт за равенство между половете

източник: интернет

bookПостановление 313

източник: интернет

bookПравилник за устройството, организацията и дейността на НС по равнопоставеност на жените и мъжете към МС

източник: интернет

bookПоведенчески проблеми на децата, които преживяват тежки конфликти в семействата си…

Автор: Галина Кубратова, “Психологическа подкрепа”

източник: интернет

bookВзаимоотношенията между родители и юноши

Автор: Мирена Василева

източник: интернет

bookНастойничество над деца, лишени от родителски грижи

източник: интернет

bookДецата и ние. Училище за родители

източник: интернет

bookПрактически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители

източник: интернет

bookКоординационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

източник: интернет

Употребата-на-детето-в-процеса-на-раздяла-Синдром-на-родителско-отчуждаванеbook

автор: Jose Маnuel Aguilar Cuenca

източник: интернет

book

Синдром на родителското отчуждаване_PAS

автори: Урсула О.-Коджо и д-р Петер Кьопел

източник: интернет

book

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

източник: интернет

book       ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

източник: интернет

book        ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

източник: интернет

book          НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОТПУСКАНЕТО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА ПО РЕДА НА ЗСПД И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

автор: Зоя Попова

източник: Зоя Попова

book        Правилник за прилагане на закона за закрила на детето

източник: интернет

book       Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

източник: интернет

book       МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА”

източник: интернет

book       Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца

източник: интернет

book       Стратегията за хората с увреждания на ЕС

източник: интернет

book       Доклад на Европейската комисия за правата на хората в институции

източник: интернет

book       Национална стратегия за дългосрочна грижа

източник: интернет

book Родителското отчуждение – форма на насилие върху детето

източник: интернет

book       Аргументи в полза на прехода от институционална грижа към грижа, предлага в общността

източник: предоставен от преподавател

book      Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност

източник: интернет

book    Реграмент (ЕО) №987/2009 за установяване на процедура по прилагане на Р 883/2004

източник: интернет

book Национално изследване на домашното насилие и насилието, основано на полов признак и изработване на модел за подкрепа на жертвите на насилие

източник: интернет, екип от автори от Фондация „Партньори-България“,
Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия

book Модел за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на пола

източник: интернет, екип от автори от Фондация „Партньори-
България“, Център за изследване на демокрацията и Академия по права на човека, Норвегия

book Примерни стандарти и методически указания за работа при случаи на домашно насилие в рамките на социални услуги в общността

източник: интернет; автори: екип от Сдружение”Алианс за защита от домашно насилие”

book Защита от домашно насилие в България

източник: интернет, автори: Сдружение “Център Динамика”

book Правни и социално-психологически аспекти на осиновяването

източник: интернет, автор: Валентина Петева – докторант на СУ “Св. Кл. Охридски”

book Правата на детето при осиновяване в страната и при международно осиновяване

източник: интернет, МЕЖДУНАРОДНАТА СОЦИАЛНА СЛУЖБА, Международен ресурсен център за закрила на децата при осиновяване

book Методическо указание за сътрудничество и координация при осъществяване на процедури по осиновяване

източник: интернет

book Осиновя”р”ването

източник: интернет, автор: Десислава Божкова

book Практическо пособие “Върховенството на интересите на малолетните при осиновяването”

източник: интернет, Фондация “Международна социална служба – България”

bookСоциална и правна подкрепа и съдействие в работа по международни случаи

източник: интернет

book Център “Майка и бебе” за превенция на изоставянето” – предоставяни услуги и добри практики

източник: интернет, Проект BG2005/17-353.01.02-1.01, финансиран от Европейския съюз и Република
България

book Социална интеграция и професионална реализация за младежи, напускащи домовете за деца

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

book Ръководство и семинарни занятия за: Хора, които подготвят и придружават младежите в преходния период към самостоятелен живот

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

book Ръководство и семинарни занятия за: Хора, които подготвят и придружават младежите в преходния период към самостоятелен живот – втора част

източник: интернет, Швейцарска фондация на Международната социална служба и Международна социална служба – България

book Моята книжка за приемната грижа

източник: интернет, Фондация „Международна социална служба – България“, 2012

book Моята книжка за настанявен на детето извън семейството

източник: интернет, Фондация „Международна социална служба – България“, 2015

book Практическо пособие “Върховенството на интересите на малолетните при осиновяването”

източник: интернет, Международна социална служба – България, Велико Търново, 2007

book Анализ на грижата за възрастни хора

източник: интернет, анализ, изготвен с помощта на Европейската комисия

book Компетентностни модели в сектора на дългосрочната грижа

източник: интернет, автореферат на Таня Вазова, УНСС

book Дългосрочни грижи в Европейския съюз

източник: интернет, брошура на Европейската комисия

book Външна оценка на проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”

източник: интернет, българо-швейцарска програма за сътрудничество, 2016 г.

book Медико-социални грижи за възрастни хора и хора с увреждания през погледа на медицински и социални специалисти

източник: интернет, научен труд на Русенския университет, автор Даниела Константинова

book Анализ на възможности за развитие на дългосрочната интегрирана и координирана грижа за нужаещите се

източник: интернет, автор: д-р Петко Салчев

book Обобщаващ доклад по проект “Овластяване на полагащите дългосрочна грижа в семейството (С грижа за грижа)”

източник: интернет, доклад, изготвен по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

book План за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа

източник: интернет

book Сравнителен анализ на разходите за здравно-социални услуги, предоставяни в рамките на проект “Домашни грижи за независим и достоен живот”

източник: интернет, презентация на Българския Червен Кръст, юни 2017 г.