Условия за използване на сайта

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Уусловия за използване преди да използвате електронната библиотека. Тези условия представляват ДОГОВОР между Вас и Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ), с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Зареждайки тази страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

1. Използвани понятия

По смисъла на настоящите Условия изброените понятия имат следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва услугите на сайта.

“УСЛУГИ НА САЙТА” включват получаване на достъп до предоставяните информационни ресурси, обучителни материали, програми на обучения и други данни, публикувани на тази електронна библиотека.

2. Общи разпоредби

Настоящите условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и ЦРЧРРИ.

Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

 3. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска,  административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Право да цитира информация от сайта има всеки, като по този начин носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът.

Използване на материали извън посочения смисъл, публикуване, размножаване и всяка форма на търговско използване без знанието и съгласието на ЦРЧРРИ, е забранено.

4. Органичаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публукувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на “последна инстанция”.

ЦРЧРРИ и отделни служители на Центъра не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта.

ЦРЧРРИ си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

5. Промени

ЦРЧРРИ си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в условията. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.