Трудово законодателство и здравословни и безопасни условия на труд

 

book Резюме – Годишен доклад за 2017 г.

източник: https://osha.europa.eu

book Безопасността и здравето при работа са важни за теб и за бизнеса

източник: https://osha.europa.eu

book Трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване

източник: https://osha.europa.eu

book Здравословни работни места за всички възрасти

източник: https://osha.europa.eu

book Интерактивна оценка на риска, базирана он-лайн

източник: https://osha.europa.eu

book Защита на работещите лица в условията на основана онлайн платформа…

източник: https://osha.europa.eu

book Информационна справка: Жените и застаряващата работа сила…

източник: https://osha.europa.eu

book Законодателна рамка относно опасните вещества на работното място

източник: https://osha.europa.eu

book Замяна на опасните вещества на работното място

източник: https://osha.europa.eu

book REACH 2018 – Призив за действие!

източник: https://osha.europa.eu

book ДИРЕКТИВА 2014/67/ЕС НА Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“)

източник: интернет

book ДИРЕКТИВА 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета

източник: интернет

book ДИРЕКТИВА 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

източник: интернет

book ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

източник: интернет

book    Директива 2014-66-ЕС относно условията за влизане и пребиваване при вътрешнокорпоративен трансфер

източник: интернет

book    ДИРЕКТИВА 201467ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: интернет

book    ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ

източник: интернет

book    ЗТМТМ

източник: интернет

book    ЗЧРБ

източник: интернет

book    КОДЕКС НА ТРУДА

източник: интернет

book    ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ

източник: интернет

book    ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

източник: интернет

book    Директива 2014-36-ЕС относно условията за работа като сезонни работници

източник: интернет

book    Директива 2014-54-ЕС относно мерките за улесняване на упражняване на правата на командировани

източник: интернет

book

ДИРЕКТИВА 2008104ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

източник: интернет

book      ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 12 юни 1989 година

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

източник: интернет

bookКОНВЕНЦИЯ № 181 НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА ОТНОСНО ЧАСТНИТЕ БЮРА (АГЕНЦИИ) ПО ТРУДА, 1997 Г.

източник: интернет

bookНАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

източник: интернет

bookПлан за дейността на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ през 2016 г.

източник: интернет

bookНаредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

източник: интернет

bookЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

източник: интернет

bookЗАКОН за борба с трафика на хора

източник: интернет

bookЗАКОН за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

източник: интернет

bookПравилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта

източник: интернет

bookНационален план за действие по заетостта

източник: интернет, издание 2018